Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ιs΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ»

18 February 2021

Κατόπιν της από 09-02-2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού του, καλούνται τα Μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, διαδικτυακά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων  χρονικών περιόδων 01/01/2019 έως  31/12/2019 και 01/01/2020 έως 31/12/2020 
  2. Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτή επί αποτελεσμάτων του οικονομικού και διοικητικού ελέγχου του Σωματείου για τις χρονικές περιόδους  01/01/2019 έως  31/12/2019 και 01/01/2020 έως 31/12/2020. 
  3. Υποβολή και έγκριση του απολογισμού/ισολογισμού του Σωματείου για τα ίδια ως άνω χρονικά διαστήματα 
  4.  Έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος 2021. 
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την εν γένει οικονομική διαχείριση για τις χρονικές περιόδους 01-01-2019 έως 31-12-2091  και από 01-01-2020 έως 31-12-2020.
  6. Συζήτηση προτάσεων μελών, ενημέρωση μελών για τις εργασίες του Σωματείου και έγκριση νέων δράσεων - Ανακοινώσεις.
  7. Ψήφιση επί της τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού του Σωματείου, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση σχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων άρθρων του Καταστατικού, ή τυχόν άλλων τροποποιήσεων που θα προταθούν από μέλη του Σωματείου κατ’ άρθρο 32 του ισχύοντος Καταστατικού
  8. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2021 – 2022.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31-03-2021, ημέρα Τετάρτη διαδικτυακά  και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι:

α) δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

β) για την ψήφιση της προτεινόμενης τροποποίησης του Καταστατικού είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και εκ του Καταστατικού του Σωματείου η παρουσία στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον των μισών (1/2) τακτικών μελών του Σωματείου, γεγονός που συνεπάγεται την ευθύνη όλων των μελών να επισπεύσουν την τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων με το Σωματείο αλλά και την υποχρέωσή τους να παραστούν κατά την διενέργεια της τακτικής γενικής συνέλευσης. Η ίδια απαρτία απαιτείται εκ του νόμου και για την επαναληπτική συνεδρίαση, εφόσον εισάγεται προς ψήφιση, ως θέμα, η τροποποίηση του Καταστατικού. Είναι επομένως προς το συμφέρον όλων, η παρουσία όλων των μελών κατά την τακτική γενική συνέλευση στην ορισθείσα αρχική ημερομηνία αυτής, για να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) κάθε μέλος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως (σε περίπτωση μέλους φυσικού προσώπου) είτε δι’ ενός μόνον νομίμου εκπροσώπου (σε περίπτωση μέλους νομικού προσώπου). Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις είναι δυνατή η αναπλήρωση του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Καταστατικού, κατόπιν ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης (συνημμένο έντυπο). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μελών νομικών προσώπων σχετικά με την εκπροσώπηση τους στην ως άνω Γενική Συνέλευση και οι τυχόν σχετικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις αυτών καθώς και οι  τυχόν εξουσιοδοτήσεις των φυσικών προσώπων αναφορικά με την αναπλήρωση μέλους, θα πρέπει να αποσταλούν στο Σωματείο (sofia.mansola@jagreece.org) μέχρι και την 12-03-2021 για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης  της Γενικής Συνέλευσης.

δ) κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλος είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Εφορευτικής Επιτροπής των ως άνω εκλογών δια σχετικής επιστολής που πρέπει να αποστέλλεται στο Σωματείο (sofia.mansola@jagreece.org) μέχρι και την 12-03-2021 προκειμένου να προετοιμασθούν τα σχετικά ψηφοδέλτια.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site